esr issues

Shailesh Suthar @shailesh4594
earned 100 at Jan. 10, 2018